Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Primjena

1.1. Svaka transakcija između kupca i prodavatelja sklapa se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja. Drugi uvjeti poslovanja ugovaraju se izričito u pisanom obliku između tvrtke GARICA d.o.o. i kupca. Opći uvjeti primjenjuju se na cjelokupni poslovni odnos koji postoji između prodavatelja i kupca, a svakim korištenjem internetske stranice kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s njima.

GARICA d.o.o.

Zastupnici: Mario Božović

Adresa: Ulica Sedam Kaštela 2/2, Split

E-pošta: webshop@garica.hr

MBS: 060399535

Porezni broj: 75067751826

1.2. U svjetlu ovih odredbi, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u neku svrhu koja nije, niti se može pripisati komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno sposobno društvo osoba koje pri zaključivanju ugovora djeluje u okviru obavljanja svoje komercijalne ili samostalne poslovne djelatnosti.

Ponuda i narudžba proizvoda

2.1. Predstavljanje proizvoda putem naše internetske trgovine nije pravno obvezujuća ponuda, već se radi samo o pozivu kupcu da sam da ponudu.

Osnovne značajke proizvoda

3.1. GARICA d.o.o. nudi cvjetove i cvjetni prah (THC <0,2%) industrijske konoplje u obliku mirisne tvari. Proizvodi nisu namijenjeni za konzumaciju. Nadalje, proizvodi se ne smiju dalje obrađivati ako proizvod koji bi nastao obradom nije u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. Količina proizvoda navedena je u gramima.

Postupak kupnje

4.1. Kupac može bez obveze odabrati proizvode iz asortimana prodavatelja i prikupiti ih putem gumba „Dodaj u košaricu“ u tzv. košaricu.

4.2. Proces narudžbe kupac može zaključiti putem gumba „Dovrši kupovinu“ unutar košarice.

4.3. Označivši gumb „Kupi“ kupac se obvezuje na kupovinu proizvoda u košarici. Prije slanja narudžbe, kupac u bilo kojem trenutku može promijeniti i pregledati podatke. Obvezna polja označena su zvjezdicom (*).

4.4. Prodavatelj zatim kupcu elektroničkom poštom šalje automatsku potvrdu narudžbe u kojoj su navedeni svi detalji kupovine i koju kupac može otisnuti. Automatska potvrda narudžbe samo je dokaz da je prodavatelj zaprimio narudžbu, no ne predstavlja kupoprodajni ugovor. Kupoprodajni ugovor smatra se zaključenim tek kad prodavatelj u roku od 5 radnih dana naručeni proizvod kupcu pošalje, isporuči ili u roku od 5 radnih dana kupcu dodatnom porukom elektroničke pošte, kupoprodajnim ugovorom ili računom potvrdi slanje proizvoda.

4.5. Ako kupac plaća po predračunu, u kupoprodajnom ugovoru navode se podaci o banci i zahtjev za plaćanjem. Ako kupac ne izvrši uplatu u roku od 5 radnih dana od potvrde narudžbe, kupoprodajni ugovor smatra se ništavnim i prodavatelj nije dužan isporučiti proizvod. Narudžba se u tom slučaju otkazuje bez daljnjih posljedica po prodavatelja i kupca. Plaćanjem po predračunu proizvod se može smatrati rezerviranim najdulje 10 dana.

Cijene i troškovi dostave

5.1. Cijena koju dobavljač navodi u eurima predstavlja bruto vrijednost proizvoda te uključuje i zakonom propisani porez na dodanu vrijednost. Cijena prikazana u narudžbi uključuje i stvarne troškove dostave. Troškovi dostave prikazuju se u stvarnom iznosu ili paušalno. Stope PDV-a mogu se razlikovati ovisno o kategoriji proizvoda.

Uvjeti plaćanja

6.1. Proizvod dospijeva na plaćanje po zaključivanju kupoprodajnog ugovora (narudžbe). Plaćanje se smatra pravovremenim ako je iznos prebačen na datum dospijeća. Pri narudžbi kupac može birati između tri dostupna načina plaćanja: predračun / bankovni transfer, plaćanje karticom i plaćanje pouzećem.

6.2. Odabere li kupac bankovni transfer kao način plaćanja, nalog za prijenos mora se predati u roku od 5 radnih dana od primitka potvrde narudžbe. Kupac snosi odgovornost za kašnjenje uplate na račun prodavatelja, osim ako za kašnjenje nije odgovorna banka. Dostava se odvija po primitku uplate.

6.3. Račun se šalje isključivo e-poštom. Kod kupovine putem internetske trgovine, račun se dostavlja s potvrdom narudžbe.

6.4. U slučaju bankovnog transfera iz zemalja koje nisu dio jedinstvenog platnog prometa Europskog gospodarskog prostora (SEPA), kupac snosi troškove dodatnih naknada za transfer.

6.5. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispjeću pošiljke.

6.6. U slučaju da kupac proizvod kupuje u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti, prodavatelj zadržava pravo da kupcu pod određenim uvjetima omogući plaćanje po preuzimanju proizvoda. U tom slučaju uplata na račun prodavatelja mora sjesti najkasnije na dan dospijeća.

6.7. Ne priznaje se pravo na kompenzaciju, osim u slučaju pravno utemeljenog protuzahtjeva ili uz pisani pristanak prodavatelja.

6.8. U nekim zemljama mogu nastati razlike u tečaju ako se plaćanje vrši u drugoj valuti. U takvim slučajevima, prodavatelj cijenu izračunava prema tečaju Europske središnje banke na dan plaćanja.

Kašnjenje s plaćanjem

7.1. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu po stopi od 4% iznad osnovne. Ako kupac djeluje u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti, zatezna kamata iznosi 9,2% iznad osnovne stope.

7.2. Osim na zaračunavanje zakonske kamate, prodavatelj ima pravo i na naknadu štete nastale krivnjom kupca, posebice nužnih troškova nastalih zbog odgovarajuće izvansudske naplate potraživanja, pod uvjetom da su troškovi proporcionalni potraživanjima.

7.3. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naša tvrtka ima pravo na zaračunavanje složene kamate od datuma isporuke proizvoda. Ako nije drugačije dogovoreno, ta kamata iznosi 4% godišnje.

Isporuka

8.1. Isporuka se vrši bez odgode, odnosno ne kasnije od 5 radnih dana nakon zaprimanja narudžbe. Ako isporuka kasni više od dva tjedna, i kupac i prodavatelj imaju pravo raskinuti ugovor. Isporuka slijedi kad kupac podmiri sve ugovorne obveze. U pravilu se to odnosi na uplatu cijelog iznosa računa.

Raspoloživost proizvoda

9.1. U slučaju da proizvod koji je kupac naručio trajno neće biti raspoloživ, a gumb za narudžbu tog proizvoda još nije deaktiviran, dobavljač o tome obavještava kupca u potvrdi narudžbe. U tom slučaju kupoprodajni ugovor ne može se zaključiti. Prodavatelj kupcu bez odgode vraća uplaćeni iznos. Umjesto povrata novca, kupac od prodavatelja može zatražiti drugi proizvod u istoj vrijednosti.

9.2. Ako je određeni proizvod privremeno nedostupan, prodavatelj će o tome obavijestiti kupca u potvrdi narudžbe. Kupac u tom slučaju ne mora raskinuti ugovor, već kad proizvod ponovno postane dostupan, ima pravo na primat pri isporuci proizvoda, ovisno o kronološkom redoslijedu svih uplata drugih kupaca.

Prijenos rizika kod isporuke proizvoda

10.1. Kod potrošačkih transakcija u kojima se proizvod šalje kupcu, rizik od gubitka ili oštećenja na kupca prelazi tek kad je proizvod isporučen kupcu ili trećoj osobi koju kupac za to ovlasti, a da to nije dostavljač.

10.2. Međutim, u slučaju da kupac sam izabere dostavljača i ne iskoristi mogućnosti dostave koju mu prodavatelj ponudi, rizik na njega prelazi u trenutku kad dostavljač preuzme proizvod. Ako nije drugačije ugovoreno, kupac stječe vlasništvo nad proizvodom istodobno s prijenosom rizika.

10.3. Kod potrošačkih transakcija rizik od gubitka ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca po isporuci. Kada se proizvod isporučuje kupcu koji proizvod nabavlja u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti, rizik se prenosi na kupca s isporukom odabranom davatelju usluga.

Odgovornost

11.1. Prodavatelj snosi bezuvjetnu odgovornost za grubo ili namjerno kršenje obveza preuzetih ugovorom. U transakcijama s kupcima koji proizvod nabavljaju u sklopu svoje poduzetničke djelatnosti kupac snosi teret dokaza u slučaju manjeg i većeg nemara.

11.2. U slučaju manjeg nemara, kupac nema pravo potraživati naknadu za štetu. To se, međutim, ne odnosi na zahtjeve za naknadu štete za tjelesne ozljede, povrede ugovornih obveza koje nužno moraju biti zadovoljene za postizanje ciljeva iz ugovora i – kod potrošačkih transakcija – za oštećenja proizvoda nabavljenih za daljnju preradu. To se ne odnosi na odštetne zahtjeve kupca.

11.3. Ako odgovornost nije isključena ili ograničena, ovo se odnosi i na osobnu odgovornost poslodavca, zaposlenika, predstavnika i posrednika prodavatelja.

Zadržavanje prava vlasništva

12.1. Svi ugovori između kupca i prodavatelja sklapaju se uz zadržavanje vlasništva. Isporučeni proizvod ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne namiri kupovnu cijenu. Ako kupac unatoč neplaćanju primi proizvod, do trenutka podmirenja računa snosi rizik amortizacije ili gubitka proizvoda.

Jamstvo i garancija

13.1. Proizvodi prikazani u internetskoj trgovini podliježu zakonskom jamstvu. Nadalje, opisi proizvoda u katalozima ili u internetskoj trgovini ne nose dodatno jamstvo ili garanciju.

Pravo potrošača na raskid ugovora

14.1. Kupac koji djeluje u svojstvu potrošača može u roku od četrnaest radnih dana od primitka robe bez ikakvog razloga raskinuti ugovor koji je sklopljen na daljinu ili izvan poslovnog prostora.

14.2. Rok za raskid ugovora počinje teći s danom kada kupac ili od njega ovlaštena treća osoba, a da to nije dostavljač, dođu u posjed proizvoda. Ako je kupac u jednoj narudžbi naručio više proizvoda koji se isporučuju zasebno, rok počinje teći s danom kada kupac ili od njega ovlaštena treća osoba, a da to nije dostavljač, dođu u posjed proizvoda koji je posljednji isporučen. Dovoljno je da kupac zahtjev za raskidom ugovora podnese u roku. Pritom je odlučujući datum poštanske pošiljke.

14.3. Zahtjev za raskidom ugovora može se uputiti putem elektroničke pošte na webshop@garica.hr ili poštom na adresu prodavatelja. Kupac pritom može koristiti priloženi obrazac zahtjeva za raskidom ugovora, no nije obvezno.

14.4. Pravo na raskid ugovora ne vrijedi za proizvode izrađene prema specifikacijama kupaca ili prilagođene osobnim potrebama. Također ne vrijedi za proizvode koji se isporučuju zapečaćeni, ako je pečat uklonjen nakon isporuke. I na kraju, ne vrijedi za proizvode koji se brzo kvare ili kojima rok trajanja uskoro ističe.

14.5. Pravovaljani raskid ugovora od strane kupca za posljedicu ima da se novac uplaćen za proizvod, uključujući troškove dostave za standardnu isporuku, kupcu mora vratiti odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti o raskidu. Pri raskidu kupoprodajnog ugovora, osim ako prodavatelj drugačije ne ponudi, povrat otkupne cijene može se odgoditi do primitka robe ili do dostavljanja dokaza o povratu proizvoda, ovisno o tome što pristigne ranije.

14.6. Povrat novca kupcu vrši se na isti način na koji je kupac taj novac uplatio, bez uračunavanja zateznih kamata. Nadalje, prodavatelj neće refundirati dodatne troškove posebne isporuke.

14.7. Kupac prodavatelju mora vratiti proizvod bez odgode, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana podnošenja zahtjeva o raskidu ugovora. Povrat robe vrši se putem pošiljke. Smatra se da je proizvod pravovremeno vraćen ako se dokaže da je pošiljka poslana u navedenom roku.

14.8. Kupac dobiveni proizvod mora vratiti u izvornoj ambalaži zajedno s priborom na adresu GARICA d.o.o., Ulica Sedam Kaštela 2/2, 21 000 Split

14.9. Potrošač snosi sve izravne troškove povrata.

Pohranjivanje teksta ugovora

15.1. Ugovorni tekst narudžbe pohranjuje prodavatelj. Općim uvjetima poslovanja možete pristupiti putem interneta.

15.2. Kupac nakon izvršene narudžbe na svoju adresu elektroničke pošte prima potvrdu narudžbe sa svim pojedinostima. Nadalje, prodavatelj kupcu nakon izvršene narudžbe šalje Obavijest o pravu na raskid.

Privatnost

16.1. Osobni podaci kupca obrađuju se u za to utvrđenu svrhu i u skladu sa zakonskim odredbama.

16.2. Osobni podaci koje kupac prodavatelju stavlja na raspolaganje u okviru narudžbe koriste se u svrhu provedbe kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj podacima pristupa na povjerljiv način i ustupa ih isključivo trećim stranama koje su nužno uključene u proces naručivanja, plaćanja i isporuke.

16.3. Kupac ima pravo od prodavatelja dobiti informacije o načinu na koji se njegovi osobni podaci koriste, ako tako zatraži. Nadalje, kupac može zahtijevati ispravak netočnih podataka, kao i blokiranje i brisanje onih podataka za koje ne postoji zakonska obveza čuvanja.

16.4. Dodatne informacije o prirodi, opsegu, mjestu i svrsi prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka od strane prodavatelja mogu se naći u Pravilima o privatnosti.

Promjena adrese kupca

17.1. Kupac je o promjeni svoje stambene ili poslovne adrese dužan obavijestiti prodavatelja u slučaju da obje strane nisu ispunile svoje ugovorne obveze. Ako takva obavijest izostane, svi zahtjevi pristigli na posljednju poznatu adresu smatrat će se pravovaljanima.

Autorska prava

18.1. Planovi, skice ili drugi tehnički dokumenti ostaju kao uzorci, katalozi, brošure, ilustracije i slično kao intelektualno vlasništvo prodavatelja; kupac nema pravo upotrebe ili iskorištavanja istih.

Pravo povrata

19.1. Osim ako se ne radi o potrošačkoj transakciji, kupac kod opravdane reklamacije – osim u slučaju raskida – nema pravo na povrat cjelokupnog iznosa već samo na odgovarajući dio iznosa bruto iznosa računa.

Zabrana daljnje prerade

20.1. Proizvodi kupljeni od prodavatelja mogu se dalje prerađivati samo ako je to u skladu sa svim zakonskim odredbama.

Primjenjivo pravo i jezik ugovora

21.1. Primjenjuje se zakon Republike Hrvatske, isključujući Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i referentne norme međunarodnog privatnog prava. Izuzetak su obvezna pravila zaštite potrošača države u kojoj potrošač ima prebivalište ili stalno boravište. Jezik ugovora je hrvatski, a provedba ugovora također se odvija na hrvatskom jeziku.

Nadležnost i mjesto ispunjenja

22.1. Mjesto nadležnosti i mjesto ispunjenja je prebivalište prodavatelja ako je kupac poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili posebni fond javnog prava. Za potrošače vrijede zakonske odredbe.

Upiti za webshop i narudžbe

23.1. Za sve upite vezane za webshop i narudžbe, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu:

webshop@garica.hr

Veleprodaja

24.1. Za sve ostale upite i upite vezane za veleprodaju, slobodno nam se obratite na e-mail adresu:

info@garica.hr